V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Informacije javnega značaja

Skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju ZDIJZ), je družba DOM POD GORCO d.o.o. (v nadaljevanju družba) dolžna razkriti določene informacije javnega značaja, kar je prikazano v nadaljevanju:

1. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA - PODATKI O POSLIH (10.a člen ZDIJZ, 11. odstavek)

1.1 Sponzorske in donatorske pogodbe

Vrsta posla

Datum listine

Pogodbena vrednost

Pogodbeni partner

Trajanje posla

Višina posameznih plačil

Donatorstvo - sofinanciranje Šole v naravi v šolskem letu 2015/2016 za otroke iz socialno ogroženih družin

01.07.2015

 

1.000,00 EUR

 

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ SI82112037; TRR SI56 0127 0603 0668 040

enkraten dogodek (humanitarni prispevek na prireditvi Dan odprtih vrat 06.06.2015)

1.000,00 EUR

Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor

31.12.2015
68,00 EUR
ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
68,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor
05.04.2016
108,00 EUR
ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
108,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor
28.07.2016
126,00 EUR
ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
126,00 EUR

1.2 Avtorske  pogodbe

Družba nima sklenjenih avtorskih pogodb, na osnovi katerih bi bila obvezana plačati pogodbeni znesek.

1.3 Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Družba nima sklenjenih individualnih svetovalnih pogodb.

Na področju intelektualnih storitev ima družba za vsako posamično leto sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z izbrano revizijsko družbo na podlagi odločitve nadzornega sveta družbe, zato je pogodbena vrednost lahko različna. V letu 2015 je imela družba sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana.

Z izjemo revizijskih storitev družba koristi pravne storitve drugih pravnih ali fizičnih oseb, a na področju pravnih storitev nima sklenjenih pavšalnih pogodb. Družba naroča pravne storitve v skladu s potrebami pri različnih pravnih pisarnah.

SEZNAM SVETOVALNIH IN DRUGIH INTELEKTUALNIH STORITEV - Prenesi (.pdf) dokument

2. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVA IN NADZORNIKI (10.a člen ZDIJZ, 12. odstavek)

2.1 Podatki o poslovodnem organu - upravi

Direktor

Gregor Žigon, dipl org. turizma

Prejemki uprave za leto 2015 v EUR

Ime in priimek/ funkcija

Dogovorjeni višina mesečnih prejemkov 2015

Povračilo stroškov

Regres

Nagrada

Boniteta

Odpravnina

Višina  izplačanih prejemkov v letu 2015

Gregor Žigon, direktor

3.900,00 €

997 €

0

0

0

0

 47.513 €

Dogovorjena višina mesečnega prejemka uprave (bruto):

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. št. 65/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012 in 82/2013) in Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. št. 21/2013) predstavlja dogovorjeno višino mesečnega prejemka uprave (bruto vrednost) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu, pri čemer tako izračunano mesečno plačilo ne sme presegati zneska 3.900,00 EUR bruto. Ta vrednost vključuje tudi dodatek za minulo delo.

Dogovorjena višina odpravnine uprave oziroma direktorja družbe:

Direktor v primeru prenehanja mandata in s tem prenehanja veljavnosti pogodbe ni upravičen do odpravnine. V primeru odpoklica direktorja (ne krivdni razlogi), ima direktor pravico do odpravnine v višini njegovih treh mesečnih osnovnih bruto plač.

2.2 Podatki o organu nadzora - za leto 2015

Predsednica:

Jelka KOLMANIČ, univ. dipl. ekon.

Namestnik predsednice:

Miroslav BRKIČ, univ. dipl. inž.

Članica, predstavnica zaposlenih:

Mojca LIPNIK, dipl. fizioterapevtka

Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2015 v EUR

Ime in priimek člana

Vrsta prejemkov

Dogovorjena višina prejemka na sejo

Odpravnina

Skupna višina  izplačanih prejemkov v letu 2015

Jelka Kolmanič, članica od 18.2.2015

sejnina (bruto)

300 €

ni dogovorjena

1.150   €

Miroslav Brkić, namestnik predsednika od 19.9.2012

sejnina (bruto)

250 €

ni dogovorjena

800   €

Mojca Lipnik, članica od 22.11.2011

sejnina (bruto)

250 €

ni dogovorjena

1.000   €


Informacije o prejemkih uprave in nadzornikov lahko najdete tudi v  Letnem poročilu 2015 na povezavi spodaj:

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011